Diversiteit & Inclusie

Interculturele communicatie & sensitiviteit

Maak kennis met verschil

  • Basismodule (duur: 4 uur)

Doelgroep: medewerkers / leidinggevenden min. 8 – max. 16 deelnemers

Deze workshop is een algemene interactieve verkenning rond het thema diversiteit en inclusie binnen uw organisatie.

Diversiteit in organisaties brengt verschillen in denken, opvattingen, werkstijlen, waarden en communicatiestijlen met zich mee. Diversiteit, zo blijkt uit menig onderzoek, is een meerwaarde voor een team en organisatie, maar is in de praktijk vaak weerbarstig. Verschillen zichtbaar maken en geconfronteerd worden met anders-zijn kan leiden tot diverse reflexreacties, als vooroordelen, stereotyperingen en onbewuste uitsluiting. Ook kan het leiden tot misverstanden en conflicten. Bovendien staat het een goede samenwerking en het behalen van een optimaal resultaat in de weg. Al deze aspecten zullen worden geëxploreerd vanuit de werkpraktijk van de deelnemers en de organisatie, zoals:

  • Hoe werkt conditionering op basis van onze waarden oriëntatie?
  • En, hoe werkt stereotypering, vooroordelen en (onbewuste) uitsluiting?
  • Hoe voorkom je reflexreacties, misverstanden en miscommunicatie?

Vervolgens wordt de overstap gemaakt naar inclusie: om de vruchten te plukken van diversiteit is blijvende aandacht nodig voor inclusie en een inclusieve werkcultuur. Inclusie is: hoe gaan we om met de verschillen en in hoeverre nemen we mensen werkelijk op in de groep, het team en de organisatie? In hoeverre betrekken we mensen erbij, horen ze erbij en sluiten we ze in: kortom wat is inclusief gedrag en hoe gaan we dat inzetten?

Aandacht voor diversiteit zonder inclusie is zinloos. Tijdens het laatste deel van de workshop zullen de deelnemers stil staan bij hun eigen werkcultuur en team: welke onbewuste uitsluitingsmechanismen worden herkend en wat is ervoor nodig om deze te voorkomen en inclusief gedrag te bevorderen?

Aan de hand van een interactief ‘inclusie game’ zullen deelnemers ervaren hoe het is om tot een ‘minderheid’ te behoren en anders te zijn en hoe op basis daarvan onbewuste uitsluiting snel op de loer ligt. Deze bewustwording zal bij iedere deelnemer tot nieuwe inzichten leiden, die tot persoonlijke handelingsalternatieven niet zullen leiden, waarmee ze in de praktijk aan de slag gaan.

  • Verdiepingsmodule

Doelgroep: medewerkers / leidinggevenden min. 8 – max. 16 deelnemers

Tijdens deze workshop zal een verdieping gemaakt worden hoe om te gaan met eigen dilemma’s en tegenstellingen en hoe deze verschillen en overeenkomsten actief kunnen benutten binnen hun eigen werkcontext en teams. Eigen praktijksituaties worden onder de loep worden genomen om vervolgens te kijken hoe effectief om te gaan met deze spanningsvelden. Deelnemers krijgen zicht op wat er in de eigen groep/team speelt en hoe ze hier als individu en als groep/team effectief mee om kunnen gaan om zo tot een optimale inclusieve werkcultuur binnen de eigen afdeling en organisatie te komen. Hierdoor ontstaat een ‘sfeer waarbij alle aanwezige talent wordt gezien en benut en waar verschillende ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van zijn/haar andersheid impliciet of expliciet wordt buitengesloten’.

Diversiteit gaat ook over de diep menselijke paradox: in hoeverre mag ik mezelf zijn en in hoeverre moet ik me aanpassen om ergens bij te horen? Ieder mens heeft een intrinsieke behoefte om ergens bij te horen, om onderdeel te zijn van een groep, en juist als we van elkaar verschillen is ergens bij horen niet evident of vanzelfsprekend. Inclusie gaat over het insluiten van mensen mét hun verschillen, met behoud van eigenheid en met een gemeenschappelijk en duidelijk doel.

Een ‘inclusieve cultuur’ gaat paradoxaal genoeg dus niet over het creëren van één gezamenlijke eenheidscultuur. Inclusie betekent dat er door het zichtbaar maken van de verschillen, verbondenheid ontstaat. Ieders unieke talent en specifieke achtergrond wordt gewaardeerd en ingezet. Denken en handelen vanuit deze inclusiegedachte is een voorwaarde om de kwaliteit en creativiteit van diversiteit te benutten.

In deze vervolg workshop zullen specifieke vaardigheden aan bod komen om een inclusieve en diverse werkcultuur écht te laten werken. Onderdelen hiervan zijn:

  • welkom heten van ‘anders-zijn’
  • flexibel omgaan met tegenstellingen/polariteiten (niet of/of, maar en/en denken)
  • actief exploreren van verschillen en overeenkomsten (creatief denken)
  • werken aan andere communicatiestijlen
  • creatief omgaan met onverwachte reacties en situaties